Olivier de Berranger

Blik op ... Echiquier Credit SRI Europe Februari 2024

De obligatieprijzen zijn weer aan het stijgen. Alle waarden noteren stevig in het groen. Zowel bij de hoogwaardige als bij de hoogrentende bedrijfsobligaties mochten de resultaten in 2023 er zijn. Een uitstekend jaar dat Echiquier Credit SRI Europe de kans gaf om bij te benen.

 

Transacties

Conjunctuur

Het rendement van een obligatie op jaarbasis is afhankelijk van drie factoren: het actuariële rendement (of de carry), de ontwikkeling van de risicopremies en van de zogenaamde risicovrije rente. In 2022 droegen die twee laatste factoren negatief bij aan het rendement van de fondsen en de indexen, terwijl het actuariële rendement niet hoog genoeg lag om die schokken te compenseren. De obligatie-indexen Iboxx Corporate 1-3 Year en Bloomberg EuroAgg Treasury 7-10 Year[1] moesten daarom tussen de 5% en 19% inboeten.

In april 2023 kozen we voor de beste zichtbaarheid, die opnieuw een aantrekkelijke carry bood. We merkten evenwel dat de markten nog vergevensgezinder waren dan verwacht. De obligatiehouders genoten niet alleen een historisch hoog rendement, maar plukten ook de vruchten van de verkrapping van de risicopremies en de rente, waardoor de heropleving van het obligatierendement nog grotere vormen aannam.

Een schok zoals die van 2022 kan evenwel niet op enkele maanden worden uitgewist. De markt van de hoogrentende obligaties was de enige die zijn niveau van het derde kwartaal van 2021 opnieuw haalde. Het herstel verloopt wat moeilijker voor de kwaliteitsindexen, die nog steeds 5% à 8% achterblijven op dat startpunt, en voor de staatsobligaties op lange termijn, die ruim 10% achterophinken[2]. Echiquier Credit SRI Europe, dat voornamelijk belegd is in kwaliteitsschulden, evolueert in de goede richting, en hoewel er nog geen records werden gebroken, komen we in de buurt.

Kerncijfers

Het fonds bleef in 2023 de voorkeur geven aan obligaties met langere looptijden. Er werden heel wat transacties verricht. Met een score van 2 lag de rentegevoeligheid in 2021 historisch laag, wat heeft bijgedragen aan de relatieve meerprestatie in 2022. Na enkele opeenvolgende herlevingen werd in oktober vorig jaar met 4,3 het hoogste resultaat ooit behaald, terwijl de langetermijnrente onder druk stond. Onze allocatiekeuze is gebaseerd op twee pijlers: enerzijds op de overtuiging dat de markten de toekomstige beleidsrente te hoog inschatten, anderzijds op de erg gunstige prognose betreffende de risico-rendementsverhouding van hoogwaardige obligaties. Om die transacties te financieren, werd de blootstelling van het fonds aan hoogrentende schulden voor het eerst sinds 2015 teruggeschroefd tot bijna 20%, de minimumdrempel voor het fonds[3].

Bovendien blijven we erg selectief in onze blootstelling aan hoogrentende effecten, die nog steeds genoeg carry biedt om eventuele trage groei op te vangen, maar bij een fikse recessie ontgoochelend uit de bus kan komen.

 

 

Beleggingsstrategie

In onze strategie voor 2024 breiden we onze positie in kwaliteitsobligaties met middelhoge duration uit. Ondanks de gedeeltelijke inhaalbeweging die we al zagen in 2023, denken we dat de rendementen van de verschillende obligatieklassen aantrekkelijk zullen blijven, wat strookt met de toegenomen zichtbaarheid op het vlak van macro-economie en monetair beleid.

Met onze dynamische aanpak willen we profiteren van de volatiliteit van de kredietmarkt, die heel wat mogelijkheden biedt. We blijven dan ook klaarstaan om onze positionering en onze emittentenselectie aan te passen, naarmate de situatie verandert. Evenwicht en flexibiliteit blijven de komende maanden aan de basis van onze strategie liggen, met de zoektocht naar rendement als kompas.

 

 

Disclaimers: In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteurs. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Het fonds is voornamelijk blootgesteld aan risico van kapitaalverlies, renterisico, kredietrisico, risico dat gepaard gaat met het gebruik van converteerbare obligaties, risico van discretionair beheer. Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen op onze website www.lfde.com.
[1] van 30/09/2021 tot 29/12/2023.
[2] van 30/09/2021 tot 29/12/2023 voor de indexen Markit Iboxx EUR Liquid High Yield, Iboxx Corporate 3-5 Year en Overall.
[3]Dit wordt louter ter illustratie vermeld.