Loader image

Om verder te gaan

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) bestaat in verschillende vormen en benaderingen. Aan de hand van verschillende academische studies en publicaties die geselecteerd zijn omwille van hun relevantie kunt u er beter wegwijs in raken. In deze rubriek kunt u onze MVB-documentatie, onze Transparantiecode, de ecologische voetafdruk van onze beleggingsfondsen of ons stem- en engagementrapport raadplegen.

Documenten LFDE Externe bronnen Woordenlijst & ISR-label

Verschillende MVB-labels informeren de beleggers en geven een duidelijkere zichtbaarheid aan MVB.

Towards Sustainability Label

Dit label, dat in het leven is geroepen door Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector), wil een kwaliteitsnorm opstellen voor alle zogenaamde “verantwoordelijke” fondsen die in België op de markt worden gebracht. Dit label legt de nadruk op de uitsluiting van controversiële activiteiten zoals kolen en wapens.

SRI Label

Dit label werd ontwikkeld door de Franse minster van Economie en Financiën en onderscheidt “de fondsen die beleggen in ondernemingen met verantwoorde ecologische, sociale en governancepraktijken.”

FNG Label

MVB-label van de Duitstalige landen met een classificatiesysteem van 0 tot 3 sterren, naargelang de diepgang van de ESG-aanpak van het fonds.

Finansol Label

Dit Franse label bewijst het solidaire karakter van een financieel product en houdt rekening met de criteria transparantie en informatie. De vereniging Finansol, die in 1995 werd opgericht, verenigt meer dan 70 ondernemingen, verenigingen, financiële instellingen die zich inzetten voor een solidariteitsdoel. Vandaag dragen 150 spaarproducten een Finansol label.

Greenfin Label

(Transition Energétique et Ecologique pour le Climat): Dit staatslabel dat werd ontwikkeld door de minister van Ecologische en Solidaire transitie, onderscheidt thematische milieufondsen.

Ethibel Label

Dit internationale label van de Belgische vereniging Forum Ethibel voor MVB-fondsen bestaat in twee versies: best-in-class (Ethibel Pioneer) en best-effort (Ethibel Excellence).

Luxflag Labels

Vijf Europese labels worden uitgereikt door Luxembourg Fund Labelling Agency: Microfinance, Green Bonds, Milieu, Klimaat en ESG, met eigen lastenboeken en een standpunt over de bijdrage van de fondsen aan de DOD.

Relance Label

Het "relance"-label van het Franse ministerie van economie vormt een erkenning voor fondsen die zich ertoe verplichten snel nieuwe bronnen aan te boren om het eigen vermogen en semi-eigen vermogen van al dan niet beursgenoteerde Franse ondernemingen (KMO's en "ETI's"- middelgrote Franse bedrijven) te ondersteunen. Het label heeft tot doel spaarders in staat te stellen gemakkelijk te bepalen welke beleggingen kunnen voorzien in de behoeften van ondernemingen, waardoor deze beter kunnen profiteren van het economisch herstel.

Verantwoord beleggen vereist kennis van de ingewikkelde termen en afkortingen die in deze sector gangbaar zijn. Met deze definities willen wij u hier meer inzicht in geven. Bekijk de definities van de termen en afkortingen uit de wereld van verantwoord beleggen.

Best-effort

Deze ESG-selectie geeft voorrang aan emittenten die aantonen dat hun ESG-praktijken en -prestaties verbeterd zijn met de tijd of goede vooruitzichten tonen.*

Best-in-class

Deze ESG-selectie geeft voorrang aan ondernemingen met de beste score vanuit extra-financieel standpunt binnen hun activiteitsector, zonder voorrang te geven aan een sector, noch deze uit te sluiten met betrekking tot de beursindex die dient als vergelijkingsbasis. Deze benadering zorg ervoor dat de sectorale spreiding van een fonds niet wordt uitgesloten van zijn referentie-index, in tegenstelling tot thematische ESG-benaderingen of sectorale uitsluitingen.

Best-in-universe

Deze ESG-selectie kijkt in de eerste plaats naar ondernemingen die het hoogst scoren op niet-financiële factoren, los van hun activiteitensector, maar rekening houdend met sectorale tendensen, aangezien sectoren die over het algemeen als rendabeler worden beschouwd, sterker vertegenwoordigd zullen zijn.*

Ecologische voetafdruk

Hoeveelheid koolstof uitgestoten door het energie- en grondstoffenverbruik van een activiteit, een persoon, een groep of een organisatie.

ESG

De ESG-criteria (ecologische, sociale en governancecriteria) zijn de 3 pijlers van de extra-financiële analyse. Aan de hand van deze criteria kunnen de MVO-praktijken van de ondernemingen worden beoordeeld.*

Uitsluitingen

Of ze nu sectoraal, normatief of ethisch zijn, de uitsluitingen sluiten MVB-fondsen van ondernemingen waarvan de bijdrage nefast is voor mens of milieu, uit van het beleggingsuniversum.*

Solidaire financiering

Beleggingen in solidaire producten bevorderen de financiering van ondernemingen of verenigingen met sterk maatschappelijk en ecologisch nut.

Verantwoorde financiering

Verantwoorde financiering is bedoeld om financiële rentabiliteit in overeenstemming te brengen met maatschappelijke en ecologische impact.

Duurzame financiering

Duurzame financiering is bedoeld om extra-financiële, ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria te integreren. Dit omvat zowel groene financiering als MVB of solidaire financiering.

Groene financiering

Groene financiering is bedoeld om de energietransitie te bevorderen en de klimaatopwarming tegen te gaan. Een markt in volle opmars, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de ontwikkeling van groene obligaties.

Groene fondsen

Deze beleggingsfondsen selecteren ondernemingen waarin ze hoofdzakelijk beleggen volgens ecologische criteria.

Green Bonds

Groene obligaties zijn een van de belangrijkste middelen voor groene financiering. Deze obligaties worden uitgegeven om de klimaatopwarming te beperken (project voor de bouw van zonne-energiecentrales bijvoorbeeld). Frankrijk is in Europa vandaag de eerste soevereine emittent (qua volume) van groene obligaties, met een uitstaand bedrag van 14,8 miljard euro.

Impact investing

Beleggen in ondernemingen, instellingen en beleggingsfondsen om naast financiële winst ook een positieve maatschappelijke en ecologische impact te genereren. Deze bewuste impact moet meetbaar zijn, gemeten en gepubliceerd worden in de documentatie van het fonds.*** Impactbeleggen wordt gedefinieerd door drie grote beginselen die centraal moeten staan in het beleggingsproces: intentionaliteit, additionaliteit en meetbaarheid.

MVB

Een maatschappelijk verantwoorde belegging is een belegging die bedoeld is om economische prestaties te koppelen aan maatschappelijke en ecologische impact door ondernemingen te financieren die bijdragen tot duurzame ontwikkeling. MVB bevordert een verantwoordelijke economie.**

DOD

De 17 Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de Verenigde Naties werden vastgelegd, zijn bedoeld om tegen 2030 “armoede uit te roeien, de planeet te beschermen en welvaart te garanderen voor iedereen”. Ze voorzien zowel de Staten als de privésector of individuen van een roadmap om de wereldwijde uitdagingen aan te gaan, van de vermindering van ongelijkheden tot de ontwikkeling van schone energie aan een betaalbare kostprijs.

PRI

De Verenigde Naties ontwikkelden in 2005 6 beginselen voor verantwoord beleggen waarbij de ondertekenaars zich ertoe verbinden de ESG-criteria op te nemen in hun beheer.

MVO

(Maatschappelijk verantwoord ondernemen): Dit is de vrijwillige integratie door ondernemingen van maatschappelijke en ecologische bekommernissen in hun commerciële activiteiten en hun relaties met hun betrokken partijen, volgens het Brundtland-rapport.

Klimaat

Geheel van weersverschijnselen die de toestand van de atmosfeer in een bepaald gebied en binnen een bepaald tijdsbestek kenmerken.*

SFDR

(Sustainable Finance Disclosures Regulation): Europese verordening die voorziet in geharmoniseerde regels voor de publicatie van duurzaamheidsinformatie. Deze verordening deelt producten in al naar gelang de mate waarin ze rekening houden met ESG-criteria. Er zijn drie categorieën en voor elk daarvan gelden andere eisen ten aanzien van niet-financiële verslaglegging: duurzame beleggingsproducten met een bekendgemaakte impactdoelstelling (artikel 9), producten met milieu- en/of sociale kenmerken (artikel 8), producten waarvoor geen rekening is gehouden met duurzaamheidsrisico's (artikel 6).

Europese taxonomie

Classificatie op EU-schaal van economische activiteiten die als "groen" worden beschouwd. Dankzij deze gemeenschappelijke classificatie kunnen activiteiten die essentieel zijn voor de ecologische transitie en een koolstofarme economie meer aandacht krijgen. Daardoor wordt ook een dam opgeworpen tegen greenwashing.

Intentionaliteit

De intentie van de belegger om ertoe bij te dragen dat een meetbaar voordeel voor de maatschappij of het milieu ontstaat.****

Additionaliteit

Bijzondere en directe actie of bijdrage van de belegger waardoor ondernemingen waarin wordt belegd of projecten die worden gefinancierd de netto positieve impact van hun activiteiten kunnen vergroten.****

Meetbaarheid

Beoordeling van de neveneffecten van beleggingen voor maatschappij en/of milieu in het licht van de impactdoelstellingen die de belegger bewust nastreeft.****

Sources : LFDE, * Novethic, ** AFG, ***GIIN,****FIR

Meer weten

Onze overtuigingen

MVB, een overtuiging van in het begin.

Meer info

Ons MVB-aanbod

Onze beleggingsoplossingen om betekenis en prestatie te koppelen.

Meer info

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de systematische ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info