2019: vallen converteerbare obligaties terug in de gratie?

Een activaklasse met onmiskenbare sterke punten

 

De converteerbare obligatie is een conventionele obligatie met het omzettingsrecht(conversie) in aandelen van de uitgevende vennootschap en is een hybride instrument dat in staat is zich aan te passen aan verschillende marktconfiguraties, waaronder een context van labiele aandelenmarkten.

 

De sterke punten van converteerbare obligaties zijn veelvoudig: hun prestaties zijn vergelijkbaar met die van aandelen op de lange termijn (jaarresultaten van de Exane ECI Europe TR index van + 3,95% over de laatste 20 jaar, vergeleken met + 3,61% voor de Stoxx Europe 600 NR index) met twee tot drie keer minder volatiliteit (jaarlijkse volatiliteiten van 7,7% en 18,5% voor dezelfde indices in deze periode). Het beschermende karakter van de obligaties — de gekende terugbetalingsprijs, exclusief wanbetaling — maakt het ook mogelijk deel te nemen aan het stijgingspotentieel van de aandelenmarkten en slechts gedeeltelijk te lijden onder een daling.

 

 

 

Ten slotte, aangezien converteerbare obligaties historisch gezien positief hebben gepresteerd tijdens renteverhogingen (korte duratie ten opzichte van andere obligatieklassen, optionaliteit), zouden zij ook van belang zijn bij de hypothese van monetaire normalisatie..

 

Terwijl de belangrijkste indices in januari gestegen zijn, zal 2019 naar verwachting een jaar van marktvolatiliteit zijn. Politieke instabiliteit en monetaire aanscherping in de VS beroven beleggers hun zichtbaarheid, en in een tijd waarin staatsobligaties in de eurozone historisch lage rendementen bieden, is het essentieel om naar nieuwe rendementsbronnen te zoeken. Deze situatie lijkt ons bevorderlijk voor investeringen in converteerbare obligaties, temeer daar de activaklasse tegenwoordig een bijzonder aantrekkelijke configuratie heeft.

 

 

Een aantrekkelijke marktconfiguratie voor converteerbare obligaties

 

Waarderingen met discount

2018 stelde een einde aan zes opeenvolgende jaren van stijgingen van converteerbare obligaties. Deze daling was voornamelijk toe te schrijven aan de onderprestaties van converteerbare blue chip onderliggende waarden in vergelijking met aandelenindices (-18% versus -14% voor de Euro STOXX 50) en mid-cap onderliggende waarden (-26,3% versus -15,9% voor MSCI Europe SMID), evenals de invloed van de sterke verwijding van kredietspreads op de segmenten Investment Grade en High Yield. De pool van converteerbare obligaties in Europa kenmerkt zich vandaag de dag met bijzonder gedisconteerde waarderingsniveaus en een hernieuwd stijgingspotentieel voor 2019.

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe interessante convexiteit

Bijna 50% van de Europese converteerbare obligaties is nu goed geplaatst in de zogenaamde “gemengde” zone, tussen 20 en 80% aandelengevoeligheid, een profiel dat het belang van de activaklasse maximaliseert (versnelling tijdens de stijging van de aandelenmarkten maar met een bodem bij een daling).

 

De terugkeer van positief rendement

We bemerken de terugkeer van een groot aantal obligaties die kunnen worden omgezet in positieve of nulrendementen: het betreft meer dan 60% van het aanbod, tegenover slechts 48% een jaar eerder.

 

Verbetering van de kredietkwaliteit

De kredietkwaliteit van het aanbod verbetert aanzienlijk, aangezien meer dan 70% van de emittenten een rating heeft gekregen van Investment Grade versus 45% op 31/12/2017. Deze kredietkwaliteit weerspiegelt ook een goede sectorale diversificatie van het aanbod, in tegenstelling tot met name de Verenigde Staten, waar de meer risicovolle technologie- en biotechsectoren oververtegenwoordigd zijn.

 

Een meer liquid aanbod

Met meer dan 50% uitstaande converteerbare obligaties van meer dan €500 miljoen, vergeleken met minder dan 40% eind 2017, heeft het Europese aanbod op dit moment betere liquiditeitsomstandigheden.

 

De daling van de markten heeft ons in staat gesteld om een beperkte obligatievloerafstand en een interessante convexiteit te herwinnen tegen een historisch lage prijs.

 

 

2 ICB’s, 2 profielen om te beleggen in deze activaklasse

 

Bij La Financière de l’Echiquier wordt het beheer van converteerbare obligaties uitgevoerd door middel van twee complementaire strategieën. Echiquier AltaRocca Convertibles neemt vermogensbeheer aan met een diepgaande kredietanalyse binnen de activaklasse, terwijl Echiquier Convexité Europe een gevoeligere aandelenbenadering hanteert, gericht op het zoeken naar convexiteit.

 

 

 

 

In deze periode van volatiele markten moet diversificatie van portefeuilles een centrale doelstelling blijven. Door hun hybride aard, profiteren converteerbare obligaties ten dele van hogere aandelenmarkten, terwijl het risico van kapitaalverlies wordt beperkt.

 

 

Echiquier AltaRocca Convertibles A : FR0011672799
Echiquier AltaRocca Convertibles I : FR0011672807
Echiquier Convexité Europe A : FR0010377143
Echiquier Convexité Europe I : FR0010383448
Gegevens vanaf 31/12/2018. Dit document is bedoeld voor professionals in vermogensbeheer, is niet contractueel en vormt geen beleggingsadvies. Het kan alleen worden overgedragen aan derden met voorafgaande toestemming van La Financière de l’Echiquier. De in dit document geuite meningen komen overeen met de marktverwachtingen van LFDE ten tijde van de publicatie. Zij zullen zich waarschijnlijk ontwikkelen volgens marktomstandigheden en kunnen op geen enkele wijze de contractuele aansprakelijkheid van LFDE aangaan. Bovendien wordt de informatie die wordt verstrekt over door La Financière de l ‘Echiquier beheerde BEVEKs uitsluitend ter informatie verstrekt. Alvorens in een van deze fondsen te beleggen, wordt het ten zeerste aanbevolen dat de potentiële investeerder zich uitvoerig informeert over de risico’s waaraan hij zich blootstelt, waaronder het kapitaalverliesrisico, discretionair beheerrisico, converteerbare obligatie-beleggingsrisico, renterisico, kredietrisico, aandelenrisico en tegenpartijrisico. Voor meer informatie over het aanbod van La Financière de l ‘Echiquier kunt u terecht op onze website www.lfde.com. La Financière de l’Echiquier, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 10 000 000 euro, met maatschappelijke zetel 53, avenue d’Iena, 75116 Parijs (Frankrijk). De vennootschap is ingeschreven onder nummer 352 045 454 in het handels- en vennootschapsregister van Parijs en is gemachtigd als portefeuillebeheermaatschappij door A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) onder nummer GP 91-004