Coline Pavot

Waar zijn de vrouwen?

Binnen bedrijven is de plaats van vrouwen nog altijd een onderwerp van discussie: gelijkheid in het beroepsleven, het glazen plafond, hun aanwezigheid in alle bestuursorganen: er spelen tal van problemen en er wordt maar langzaam vooruitgang geboekt. De situatie van vrouwen in het bedrijfsleven lijkt een afspiegeling te zijn van de ongelijkheden die nog altijd in de maatschappij bestaan. De financiële sector, waarin vrouwen duidelijk ondervertegenwoordigd zijn, vormt hierop geen uitzondering. Tijd om deze belangrijke maatschappelijke kwestie te duiden.

 

De positie van vrouwen in de financiële wereld (leidinggevende functie)

Wereldwijd wordt het aandeel vrouwen in de financiële sector op een kwart geschat. Volgens een onderzoek van het IMF uit 2018 is 18% van de portefeuillebeheerders vrouw, wordt 13% van de hogere managementfuncties door een vrouw bekleed en staat er bij slechts 2% van de banken wereldwijd een vrouw aan de top. Gelukkig draagt duurzame financiering bij tot de feminisering van de branche en spelen vrouwen een sleutelrol bij de transformatie van de financiële sector. Uit een onderzoek dat het Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) in 2020 deed, blijkt dat het aandeel vrouwen in het beheer van duurzame fondsen iets hoger is (25%) dan in traditioneel fondsbeheer (19%), waarschijnlijk omdat vrouwen een grotere affiniteit hebben met milieu- en maatschappelijke kwesties.

 

Niet alleen een maatschappelijke kwestie, maar ook een economische kwestie

Veel onderzoeken laten zien dat de feminisering niet alleen een maatschappelijke kwestie is, maar bovenal een economische kwestie. Volgens het IMF zou een toename van het aantal vrouwen in de financiële sector kunnen resulteren in een stabieler bankenstelsel en economische groei. De feminisering van bestuursorganen is bijzonder strategisch. Bedrijven met meer dan 30% vrouwen in hun raad van bestuur ervaren een minder fluctuerende winst[1] en ondernemingen die binnen hun directieteams genderdiversiteit stimuleren, presteren financieel tot 25% beter dan hun concurrenten. Ook is aangetoond dat deze bedrijven innovatiever zijn en beter in staat zijn om het beste talent aan te trekken. [2]

 

Regelgeving ter ondersteuning van de feminisering

Gezien deze constatering en het feit dat bedrijven meer vrouwen in dienst moeten nemen, is een regelgevend kader dat bedrijven stimuleert om vrouwen aan te trekken soms noodzakelijk. Frankrijk is pionier op dit gebied. Eind 2021 is in Frankrijk de wet-Rixain aangenomen, die de deelname van vrouwen aan het economische en beroepsleven moet versnellen, twaalf jaar na de wet-Copé-Zimmerman, die een minimumpercentage van 40% vrouwen in raden van bestuur oplegde. In lijn met de Franse wetgeving is eind 2022 een Europese richtlijn aangenomen die progressieve quota oplegt voor vrouwen in bestuurs- en managementfuncties, tot 40% in 2029. Dat is een goede ontwikkeling, die deze beweging binnen bedrijven naar verwachting zal versnellen.

Als verantwoordelijke beleggers zetten wij ons in voor de feminisering van onze sector en de bedrijven waarin we beleggen.

Met een directiecomité dat bijna paritair is en bijna 40% vrouwelijke werknemers – een ongekende verhouding in de vermogensbeheersector – blijven we vrouwen aanmoedigen om in deze sector te werken. We hebben bijvoorbeeld een tool geïntroduceerd om vrouwelijke medewerkers te helpen ontwikkelen en in te zetten, en we moedigen de werving van vrouwen expliciet aan.

Een gezonde bestuursstructuur moet de juiste balans hebben tussen mannen en vrouwen, ook in sectoren waarin overwegend mannen werkzaam zijn. Onze analyse van ondernemingen geeft de voorkeur aan bedrijven die vrouwen meer kansen geven en waarvan het aantal mannen en vrouwen op alle hiërarchische niveaus in evenwicht is. Bovendien lijken vrouwen in hogere functies gevoeliger te zijn voor maatschappelijke- en milieukwesties. Als lid van het directieteam zullen vrouwen zich meer inzetten om duurzame ontwikkeling in de bedrijfsstrategie te laten opnemen. Feminisering is ook een onderwerp dat regelmatig ter tafel komt tijdens onze gesprekken met de bedrijven waarin we beleggen.

Feminisering is een maatschappelijke kwestie. De inzet van beleggers kan helpen om zaken binnen hun sector in beweging te brengen, net als in de bedrijven waarin ze beleggen.

 

 

Disclaimer: De meningen die in dit document worden geuit, zijn de overtuigingen van de geïnterviewde. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
[1] Onderzoek van de Bank of America, maart 2021
[2] McKinsey-onderzoek