Ontdek onze nieuwe website!
Neem even de tijd om de nieuwe site te verkennen en ons uw mening te geven.

 • SRI
 • Samengevat
 • Fondsen
 • Stembeleid

Samengevat

isr1

De rol van ESG-criteria bij het beoordelen van een onderneming

Sinds 2007 voeren wij binnen al onze Europese fondsen een niet-financiële analyse van de bedrijven uit. Dankzij deze analyse op grond van ecologische, sociale en governance-criteria (ESG) krijgen we meer kennis over de bedrijven en kunnen we de risico’s voor ons als beleggers beter inschatten.

isr2

De uitvoering van de interne, niet-financiële analyse

De niet-financiële gegevens over bedrijven zijn onderling nog sterk afwijkend. Daarom is onze analyse gebaseerd op specifieke gesprekken over ESG-criteria, die systematisch worden uitgevoerd door beheerders en analisten van het MVB-team (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) en op grond waarvan zij hun eigen mening kunnen vormen.

isr3

De vooruitgang van bedrijven volgen

In 2013 heeft La Financière de l’Echiquier besloten om voor alle bezochte bedrijven specifieke voortgangscriteria op ecologisch, sociaal en governance-gebied (ESG) te formuleren. Op die manier willen wij niet alleen bedrijven stimuleren om vooruitgang te boeken, maar ook een hogere waardering toekennen aan die welke zich het meest inzetten voor een beter resultaat.

Verantwoordelijk beleggen op basis van de Principles for Responsible Investments (PRI)

PRI

Uitgangspunten

Een essentiële rol in het beheerproces

In 2007 hebben wij de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance geïntegreerd in onze methode voor het beoordelen van bedrijven. In samenwerking met de verantwoordelijke fondsbeheerder vinden er stelselmatig aparte gesprekken plaats over niet-financiële criteria. Bij deze gesprekken gaan we dieper op de zaken in dan bij openbare bekendmakingen.

Een waarborg voor rentabiliteit

  • Een mondiale visie op beleggingsdossiers ontwikkelen
  • Toegang hebben tot nieuwe gesprekspartners
  • De ondernemingscultuur beter begrijpen
 • Beter beheer van risico’s en kansen
  • Dankzij de niet-financiële analyse kunnen we uitmaken welke bedrijven:
   • risico’s in kaart brengen en efficiënte systemen voor een beter risicobeheer ontwikkelen
   • kansen met een positieve invloed op de maatschappij en het milieu herkennen

Methode

Uitgangspunten

Een persoonlijk gesprek is de hoeksteen van het proces Het gesprek over niet-financiële criteria wordt voorafgegaan door een voorbereidend onderzoek waarin tegenargumenten naar voren komen die bijzonder nuttig zijn om onze gesprekspartners te laten reageren. Onze gesprekspartner kan de algemeen directeur, de directeur duurzame ontwikkeling of de financieel directeur zijn, maar ook meer gespecialiseerde personen (hoofd inkoop, O&O of HR). De bedrijfsbezoeken bieden ons de gelegenheid om te zien hoe deze richtlijnen in de praktijk worden toegepast.

Tandem beheerder/MVB-team Wie kent het bedrijf beter dan de beheerder of de analist die het beleggingsdossier zelf heeft opgesteld en de beleggingsbeslissing heeft genomen? Dankzij zijn grondige kennis van het verleden van de onderneming is hij in staat om in de niet-financiële berichtgeving, die vaak op een positieve manier wordt gepresenteerd, tussen de regels te lezen.

Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse Bij onze analyse hechten we veel waarde aan ons onderzoek naar de governance van ondernemingen. In dit onderzoek kijken we ook naar de specifieke kenmerken van elke sector. Financière de l’Echiquier verbindt zich er bijvoorbeeld toe om nooit te beleggen in bedrijven waarvan bekend is dat zij gespecialiseerd zijn in de productie van clusterbommen of anti-personeelmijnen.

De vooruitgang volgen Naast de prestaties op een bepaald moment hechten wij nog meer waarde aan de wijze waarop de bedrijven evolueren, en wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Om de niet-financiële prestaties van de bedrijven waarvan wij aandeelhouder zijn te kunnen volgen, en om op die prestaties te kunnen anticiperen, voeren wij voortgangsgesprekken aan de hand waarvan de geboekte vooruitgang kan worden ingeschat.

De stappen

MVB-team
Beheerder
Voorbereidend onderzoek
Gesprekken met het management
Identificatie van punten van vooruitgang
Waardering na het gesprek
Voortgangsgesprek met het management
Informatiebronnen binnen en buiten de onderneming
Apart gesprek over ESG-criteria
2 à 3 ESG-doelstellingen waarvoor follow-up nodig is
14 evaluatiecriteria
Beoordeling van de geboekte vooruitgang

De criteria

Kwaliteit van het management

Geloofwaardigheid binnen de bedrijfstak

Managementcapaciteiten

Tegenmacht

Geschiktheid voor beursgang

Evaluatie van niet-financiële risico's

Milieu

Politiek

Actiepunten/Result

Controle van de leveranciers

Impact van de producten

Sociaal

Verbondenheid / Vooruitgang

Bescherming van de werknemers

Controle van de leveranciers

Impact van de producten

Relatie met het maatschappelijk middenveld

De fondsen

Volledig fondsenaanbod

Bij alle fondsen met Europese aandelen wordt een ESG-analyse uitgevoerd. Ons engagement krijgt vorm op de volgende wijze:

 • Aparte, systematisch geplande gesprekken over niet-financiële criteria met alle bedrijven die deel uitmaken van het fonds.
 • Actieve betrokkenheid van alle beheerteams bij de gesprekken
 • Een database met alle waarderingen en verslagen van de gesprekken.
 • Vooruitgangsproces dat erop gericht is om samen met de bedrijven realistische en meetbare punten van verbetering te identificeren.

Echiquier Major

Label-ISR-documents-officiels Een niet-financiële analyse lijkt ons des te meer van fundamenteel belang als het gaat om toonaangevende waarden, die door deze criteria in hun strategie op te nemen hun concurrentievoordeel duurzaam kunnen verankeren en hun groei veilig kunnen stellen. In 2013 kreeg het fonds Echiquier Major, dat in Europese largecaps met een hoog groeipotentiëel belegt, het label ISR Novethic. Echiquier Major heeft twee verplichtingen meer op zich genomen dan de andere fondsen van het aanbod:

 • Betrekking van de ESG-criteria bij het opstellen van het beleggingsdossier.
 • Minimale acceptatiedrempel voor de aandelen in de portefeuille van 6/10.

Ons stembeleid

La Financière de l’Echiquier beschikt over een team van beheerders en analisten die tot taak hebben de plannen, die door de beursgenoteerde bedrijven waarin de icbe’s van La Financière de l’Echiquier beleggen worden voorgelegd, te onderzoeken en te analyseren. Het stembeleid wordt samen met het MVB-team (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) opgesteld.

Ons engagement krijgt vorm op de volgende wijze:

 • Stelselmatig kennisnemen van besluiten van beursgenoteerde bedrijven waarvan wij aandeelhouder zijn.
 • Deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders en onze stem uitbrengen
 • Jaarlijks een verslag over ons stemgedrag publiceren

Onze verbintenissen

Principes voor verantwoord beleggen

La Financière de l’Echiquier heeft in 2008 de PRI ondertekend.

Carbon Disclosure Project

La Financière de l’Echiquier is in 2013 toegetreden tot het Carbon Disclosure Project.

MVB-commissie van de AFG

La Financière de l’Echiquier is lid van de Commission ISR (Franse commissie voor maatschappelijk verantwoord beleggen) van de AFG (Franse belangenorganisatie van vermogensbeheerders).